Mediation en coaching voor teams

Los de belemmeringen in de onderstroom op

“Openess isn’t the end, it is the beginning” Margeret Heffernan

Voor wie?

Uitvoerende (project)teams, samenwerkingspartners en hun managers.

Om goed samen te werken is vertrouwen en openheid nodig. Je gaat de discussie en de dialoog aan met je team. Je lost conflicten op en leidt veranderingen in goede banen. Helaas zijn deze vaardigheden niet vanzelfsprekend en kan je soms een helpende hand gebruiken.

Herken je één of meerdere van de volgende situaties?

  • De bedrijfsculturen botsen na een organisatiefusie of samenvoeging/ herindeling van teams.
  • Er zijn verschillende werkwijzen die de effectiviteit in de weg staan.
  • Er moet op een nieuwe manier worden gewerkt, bijvoorbeeld meer autonoom en zelfsturend en het team vindt het lastig deze omslag te maken.
  • Er is een (on)uitgesproken conflict in het team dat de teamsamenwerking belemmert.

Bij de coaching zorgen wij voor een open en toegankelijke omgeving waar de teamleden oprecht met elkaar kunnen communiceren en zelf tot oplossingen komen, waarbij elkaars talenten benut worden. Kortgezegd zorgen wij voor effectiever samenwerken, meer plezier en betere resultaten.

Wanneer interessant?

Als een team bereid is om begeleid te worden en in principe open staat om te leren. Het team verlangt naar een betere samenwerking maar weet alleen niet hoe ze dit kunnen bereiken. Teamleden willen oprecht met elkaar kunnen communiceren en zelf tot oplossingen komen, ook al vinden ze dit moeilijk.

Aanpak

Wij verzorgen mediation en teamcoaching op maat. Wij maken daarbij gebruik van de methode Deep Democracy, gecombineerd met andere procesbegeleidings-methoden. We werken met korte, gerichte interventies. De mediation en de teamcoaching wordt altijd vooraf gegaan door een intakegesprek waarbij we de vragen in kaart brengen. In de daaropvolgende bijeenkomsten zetten we onder andere ‘‘Het niet Gevoerde Gesprek, en Het Gesprek op Voeten” van de Deep Democracy, Lewis methode in. In deze gesprekken worden visieverschillen, verschillen in werkwijze, waarden, gewoonten en gedrag op een constructieve manier besproken, zonder het conflict uit de weg te gaan. Is er een basis van veiligheid in het team gelegd, dan kijken we wat er nodig is om effectief met elkaar te kunnen samenwerken en leren we de nodige vaardigheden aan. Zowel de mediation als  de teamcoaching worden altijd afgesloten met een evaluatie.

Wat levert medation en coaching voor teams op?

  • Inzicht in groepsdynamiek en de (ineffectieve) patronen van het team.
  • Inzicht op het effect van de verstoorde samenwerking op andere teams en aangrijpingspunten om negatieve effecten te doorbreken.
  • De manier van doen en laten die nodig is om als team je doel te bereiken is helder en bewust gemaakt.
  • Verbeterde samenwerking.

Afhankelijk van de vraag wordt een team in een coachtraject naar next level gebracht. Van een afhankelijk naar een verantwoordelijk team bijvoorbeeld. Bij een conflict wordt verhelderd wat er speelt, het conflict wordt aangepakt en de groep formuleert oplossingen, (nieuwe) afspraken, andere manieren van communiceren of werken.

Sandra begeleidde mijn team vanuit het gedachtengoed van Deep Democracy en de bijbehorende tools’. Door haar prettige, integere warme en duidelijke aanpak was er direct een veilig ‘werkklimaat’; iedereen opende zich (schijnbaar) vanzelf en nam actief deel. Ze begeleidde dialogen over actuele thema’s en verkende tegengestelde meningen. Het was voor ons allemaal een leerzaam proces om vervolgens tot ‘gedragen besluiten’ te komen. Ik vind Sandra echt een geweldige en fijne teamcoach en trainer: respect!
Brigitte

Jouw magie was nodig, fijn dat je ons hebt begeleid!
Esmee Nuninga, De Zellingen

In 2015 heeft Bouckaert Coaching en Opleiding voor mijn team van sociaal makelaars twee teamdagen verzorgd. Het team is heel divers: medewerkers uit drie verschillende organisaties zijn samengevoegd en er zijn veel verschillen wat betreft achtergrond, cultuur, attitude en vaardigheden. De taakinhoud was veranderd en er waren binnen het team verschillende visies over hoe het werk moest worden uitgevoerd. We stonden voor de uitdaging om het vak van sociaal makelaar te herijken en anders te gaan werken. De teamdagen hadden tot doel de samenwerking in het algemeen te verbeteren en een start te maken met het komen tot een gemeenschappelijke gedragen organisatievisie. Sandra Bouckaert en Louise Boelens hebben Deep Democracy methodieken ingezet om in het team gesprekken te faciliteren over wederzijdse verwachtingen, werkhouding, onderlinge relaties, groepsnormen, de invulling van taken en rollen en de visie over de rol van sociaal makelaar. Resultaat na twee teamdagen was dat er meer rust ontstond in het team, meer openheid en betere communicatie. Heikele thema’s konden gemakkelijker besproken worden. Er werd beter naar elkaar geluisterd, er was een basis om met elkaar in gesprek te gaan en de sfeer was verbeterd. Het was fijn om samen met de teamcoaches op te trekken om het team verder te helpen. We vonden de teamcoaches deskundig en betrokken.

Liesbeth van Eijndhoven, directeur bestuurder van Stichting Vooruit

Bouckaert Teamcoaching heeft in 2014 een teamcoachingstraject begeleid voor MT en projectleiders. Het teamcoachingstraject heeft de situatie in onze organisatie verhelderd. Het heeft leidinggevenden bewuster gemaakt van hun leidersrol. Men weet elkaar nu sneller te vinden en geeft elkaar meer feedback. Er is meer aandacht voor communicatie bij veranderingen die plaats vinden in de organisatie. We merken dat deze verworvenheden blijvend zijn, ook nu er veel veranderingen in de organisatie plaatsvinden. Het traject bevatte goede oefeningen in het trainen van leiderschapsskills. Ik heb Sandra ervaren als een betrokken en vasthoudende trainer die confrontaties, waar nodig, niet uit de weg ging.

Hugo van der Steenhoven, directeur Fietsersbond