Algemene voorwaarden

Sandra Bouckaert | Deep Democracy Mediation & Coaching

1. Voorwaarden toepassing

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Sandra Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching en Opdrachtgever en alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. In de navolgende tekst dient Bouckaert steeds gelezen te worden als Sandra Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching.
b. Opdrachtgever met een hoofdletter betreft de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bouckaert onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Bouckaert) aan Bouckaert een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.
c. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Bouckaert en Opdrachtgever.
d. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Bouckaert uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
e. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht van Bouckaert voor Opdrachtgever zijn betrokken.

2. Aanbiedingen en offertes

a. Alle aanbiedingen en offertes van Bouckaert zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij in deze offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Bouckaert is aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
b. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
c. De offertes zijn gebaseerd op de bij Bouckaert beschikbare informatie.

3. Uitvoering van de overeenkomst

a. Bouckaert zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die Opdrachtnemer met Bouckaert aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Bouckaert kan daarom geen garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.
b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist kan Bouckaert bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. In dat geval zal de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden, maar onder eindverantwoordelijkheid van Bouckaert worden uitgevoerd. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
c. Opdrachtgever stelt tijdig alle gegevens beschikbaar, waarvan Bouckaert aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
d. De tijdsduur van de overeenkomst kan wijzigen indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bouckaert zijn verstrekt. Bouckaert heeft hierdoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele voortvloeiende extra kosten door deze vertraging aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
e. Opdrachtgever zorgt voor een voldoende geventileerde en ruime locatie met minimaal een flip-over. Opdrachtgever zorgt op verzoek van de trainer voor
aanvullende hulpmiddelen zoals vermeld in de offerte.

4. Wijzigen of annuleren van de overeenkomst

a. Indien Opdrachtgever en Bouckaert overeen komen dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Deze wijziging kan de aanpak, kostenvergoeding of tijdsplanning beïnvloeden. Bouckaert zal in dat geval Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte stellen.
b. Bouckaert heeft het recht zonder opgave van reden een overeenkomst schriftelijk te weigeren of te annuleren. In dat geval heeft Opdrachtgever recht op terugbetaling van het eventuele aan Bouckaert vooraf gehele betaalde bedrag.
c. Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst of opdracht bij Bouckaert aangetekend schriftelijk of per fax te annuleren waarbij de annuleringsdatum de datum van ontvangst is door Bouckaert van de schriftelijke annulering.
d. Bouckaert past hierin de volgende regels toe:
– Bij annulering of wijziging door de opdrachtgever tot 40 werkdagenvoor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 25% van het offertebedrag te vergoeden.
– Bij annulering of wijziging tot 20 werkdagen voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
– Bij annulering of wijziging tot 10 werkdagen voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.
– Bij annulering of wijziging korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de training dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de (deel)opdracht een aanvang zou nemen.
e. In het geval van bijzondere omstandigheden kan Bouckaert besluiten een uitzondering te maken en restitutie te verlenen. Hier kan echter door Opdrachtgever geen aanspraak op worden gemaakt.
f. Indien Bouckaert door ernstige onvoorziene omstandigheden belemmerd is in de uitvoering van de afgesproken diensten, kan Bouckaert in overleg met
Opdrachtgever de diensten verschuiven naar een ander tijdstip of de overeenkomst ontbinden. Bouckaert zal er in zo een situatie echter alles aan doen om met een goede, voor Opdrachtgever, oplossing te komen door bijvoorbeeld een vervanger te verzorgen of heldere, nieuwe afspraken aan te dragen.

5. Geheimhouding en intellectueel eigendom

a. Bouckaert verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
b. Tijdens trainingen, workshops, trajecten zal Bouckaert de Opdrachtgever en eventuele deelnemers op de geheimhouding wijzen welke betrekking heeft op hetgeen dat zich daar binnen afspeelt. Opdrachtgever en deelnemers accepteren deze plicht tot geheimhouding bij inschrijving en acceptatie van de algemene
voorwaarden.
c. In zoverre er auteurs-, modellen,- handelsnaam-, technieken,- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Bouckaert ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Bouckaert houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Opdrachtgever mag hier enkel gebruik van maken als daar gewijzigde afspraken over zijn gemaakt.
d. Bouckaert behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamhedenopgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

6. Aansprakelijkheid

a. Bouckaert aanvaardt, behalve gevallen van opzet of grove schuld, geen enkeleaansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met door haar
verrichte diensten.
b. De aansprakelijkheid betreffende opzet of grove schuld van Bouckaert beperkt zich tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
c. De eventuele schade dient door Opdrachtgever zo snel mogelijk schriftelijk gemeld te worden, maar uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan van deze
schade.
d. Elke aansprakelijkheid van Bouckaert voor gevolgschade, waaronder gederfde winsten of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Betalingen

a. Bouckaert brengt Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De vergoedingen luiden in euro en zijn exclusief
omzetbelasting.
b. Indien er specifieke betalingsafspraken staan vermeld in de offerte, zijn deze bindend.
c. Bouckaert behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen, dit doet Bouckaert niet tijdens lopende opdrachten.
d. Opdrachtgever dient het verschuldigde factuurbedrag uiterlijk vijftien dagen na facturering te voldoen volgens de aangegeven wijze op de factuur.
e. De reiskosten zijn niet bij het honorarium inbegrepen tenzij dit schriftelijk van te voren is overeengekomen.
f. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is deze zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Bouckaert steeds
gerechtigd de rente van 1% per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in dit geval is Opdrachtgever de wettelijke rente
verschuldigd.
g. Opdrachtgever is na aanmaning bij niet tijdige betaling steeds verplicht Bouckaert alle in redelijkheid gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te
vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
h. Indien Bouckaert diensten vooraf heeft gefactureerd en Opdrachtgever deze factuur heeft betaald en Bouckaert de dienst niet levert door onvoorziene omstandigheden of een tekort aan aanmeldingen wordt het bedrag binnen 30 dagen terugbetaald aan Opdrachtgever.

8. Overige bepalingen

a. Alle schriftelijk vooraf vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.
b. Op deze algemene voorwaarden, alsmede alle overige met Opdrachtgever gemaakte afspraken, verplichtingen, en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
c. Als geschillen die niet door Bouckaert en Opdrachtgever of andere partijen in de minne kunnen worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Maarn, 24 november 2014

Sandra Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching
Tromplaan 29
3951 CL Maarn
The Netherlands
+31 6 15 14 27 28
info@bouckaert.nu
KvK 30272793