Algemene voorwaarden

Sandra Bouckaert | Deep Democracy Mediation & Coaching

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden worden gehanteerd door Sandra Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching en alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht namens Sandra Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching zijn betrokken, hierna alle genoemd “Bouckaert”.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Bouckaert aan (een) Opdrachtgever(s) en alle overeenkomsten met (een) Opdrachtgever(s) van Bouckaert.
1.3 “Opdrachtgever” betreft de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bouckaert onderhandelt over het verstrekken van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Bouckaert) aan Bouckaert een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.
1.4 De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is Bouckaert niet gebonden aan in de aanvaarding door Opdrachtgever voorkomende afwijkingen van de offerte van Bouckaert.
1.5 Van deze voorwaarden kan slechts bij nadere schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
1.6 In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en bijzonder overeengekomen schriftelijke bepalingen prevaleren bijzonder overeengekomen schriftelijke bepalingen boven deze voorwaarden.

2. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Bouckaert hebben een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand als de aanbieding of offerte door Opdrachtgever schriftelijk binnen deze termijn wordt bevestigd. Onder schriftelijke bevestiging wordt in ieder geval begrepen bevestiging per brief of per e-mail.
2.2 De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Bouckaert verstrekte informatie.

3. Tarieven

3.1 De tarieven in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.2 Bouckaert behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen.
3.3 De reiskosten en overige overeengekomen kosten zijn niet bij het tarief inbegrepen, tenzij dit van tevoren schriftelijk is overeengekomen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Bouckaert zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De verplichting die Bouckaert aangaat met Opdrachtgever(s) heeft het karakter van een inspannings-verplichting.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist kan Bouckaert bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. In dat geval zal de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden, maar onder eindverantwoordelijkheid van Bouckaert, worden uitgevoerd. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden.
4.3 Opdrachtgever stelt tijdig alle gegevens beschikbaar, waarvan Bouckaert aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
4.4 De tijdsduur van de overeenkomst kan wijzigen indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bouckaert zijn verstrekt. Bouckaert heeft hierdoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele voortvloeiende extra kosten door deze vertraging aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5 Opdrachtgever zorgt voor een voldoende geventileerde en ruime locatie met minimaal een flip-over. Opdrachtgever zorgt op verzoek van de trainer voor aanvullende hulpmiddelen zoals vermeld in de offerte.

5. Wijzigen of annuleren van de overeenkomst

5.1 Indien Opdrachtgever en Bouckaert overeen komen dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Deze wijziging kan de aanpak, tarieven en/of overige overeengekomen kosten of tijdsplanning beïnvloeden. Bouckaert zal in dat geval Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte stellen.
5.2 Bouckaert heeft het recht een door Opdrachtgever voorgestelde wijziging in de overeenkomst schriftelijk te weigeren. Bovendien kan Bouckaert om die reden weigeren de oorspronkelijke overeenkomst verder uit te voeren.
5.3 Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst bij Bouckaert schriftelijk te annuleren waarbij de datum van ontvangst door Bouckaert geldt als annuleringsdatum. Onder schriftelijk annuleren wordt in ieder geval begrepen annulering per brief of per e-mail.
5.4 Bouckaert hanteert de volgende uitgangspunten met betrekking tot annulering:
– Bij annulering of wijziging door de opdrachtgever tussen 29 en 60 dagen voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht 25% van het overeengekomen offertebedrag te vergoeden.
– Bij annulering of wijziging door de opdrachtgever tussen 14 en 28 dagen voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst,  is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen offertebedrag te vergoeden.
– Bij annulering of wijziging door de opdrachtger korter dan 14 dagen voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht 100% van het overeengekomen offertebedrag te vergoeden.
5.5 In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bouckaert vrij om de uitvoering van de werkzaamheden onmiddellijk te staken. De openstaande vorderingen van Bouckaert op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Overmacht

6.1 Bouckaert is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien Bouckaert daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bouckaert geen invloed kan uitoefenen.
6.3 Bouckaert kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn zowel Bouckaert als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.4 Voor zover Bouckaert op het moment van het intreden van de situatie van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog zal kunnen nakomen, is Bouckaert gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Bouckaert aanvaardt, behalve in gevallen van opzet of grove schuld, geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte werkzaamheden. Dit impliceert tevens dat elke aansprakelijkheid van Bouckaert voor gevolgschade, waaronder gederfde winsten of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, uitdrukkelijk is uitgesloten.
7.2 Een eventuele schade dient door Opdrachtgever zo snel mogelijk schriftelijk gemeld te worden, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van deze schade.

8. Betalingen

8.1 Bouckaert brengt Opdrachtgever verschuldigde de overeengekomen en (reis- en overige) kosten in rekening door middel van een factuur.
8.2 Opdrachtgever dient het verschuldigde factuurbedrag uiterlijk veertien dagen na facturering te voldoen volgens de aangegeven wijze op de factuur. De betaling heeft plaatsgevonden zodra Bouckaert de beschikking over het geld heeft verkregen.
8.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim. Vanaf de vervaldag is Bouckaert gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen. De rente over het opeisbare factuurbedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.4 Opdrachtgever is na aanmaning bij niet tijdige betaling verplicht Bouckaert alle aan incasso verbonden kosten en (buiten)gerechtelijke kosten te vergoeden. De (buiten)gerechtelijke kosten bedragen minimaal € 500,-.

9. Geheimhouding

9.1 Bouckaert en Opdrachtgever zullen alle van de andere partij ontvangen informatie die is aangeduid als zijnde vertrouwelijk, of waarvan het vertrouwelijke karakter voortvloeit uit de aard van de informatie (hierna: “Vertrouwelijke Informatie”) als zodanig behandelen. Zij zullen te allen tijde de vereiste zorgvuldigheid betrachten om geheimhouding van deze Vertrouwelijke Informatie te waarborgen. Vertrouwelijke informatie omvat in elk geval het bestaan, de aard en de inhoud van aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.
9.2 Tijdens trainingen, workshops, mediations, coachingssessies en overige trajecten zal Bouckaert de Opdrachtgever en eventuele deelnemers op de geheimhouding, welke betrekking heeft op hetgeen zich daarbinnen afspeelt, wijzen. Opdrachtgever en deelnemers accepteren deze plicht tot geheimhouding bij acceptatie van de algemene voorwaarden en/of deelname aan alle hiervoor genoemde trajecten.
9.3 Bouckaert heeft het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

10. Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 Op geen enkele wijze zal Opdrachtgever rechten van intellectuele eigendom verkrijgen met betrekking tot aan Bouckaert (in eigendom) toebehorende rechten.
10.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bouckaert haar naam, handelsnaam, logo of andere verwijzing naar Bouckaert te gebruiken.

11. Klachten

Als Opdrachtgever niet tevreden over door Bouckaert verrichte diensten? Dan dient u hierover een klacht in te dienen bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) waar Bouckaert een klachtenregeling heeft. Op de website van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie staat de te volgen procedure beschreven.

De opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid een klacht rechtstreeks aan de geschilleninstantie van Klachtenportaal Zorg voor te leggen als hij/zij van mening is dat in de gegeven omstandigheden geen goede communicatie meer mogelijk is.

12. Geschillen en Toepasselijke Recht

12.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede alle overige met Opdrachtgever gemaakte afspraken, verplichtingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Eventuele geschillen tussen Opdrachtgever en Bouckaert, ook betreffende de enkele invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, die niet door Bouckaert en Opdrachtgever of andere partijen in der minne kunnen worden geschikt dan wel via een klachtenprocedure bij het NAP kunnen worden opgelost, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bouckaert is gevestigd.
12.3 In afwijking van het in lid 2 bepaalde is Bouckaert te allen tijde gerechtigd een geschil ter beslechting door arbitrage voor te leggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam, overeenkomstig de regels van dit Instituut.

13. Slotbepalingen

13.1 De Nederlandse taal is de authentieke taal van deze voorwaarden en alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.
13.2 Van toepassing is de versie van de algemene voorwaarden geldend op het moment van verstrekken van de offerte.
13.3 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tussen partijen van kracht. Bouckaert behoudt zich het recht voor de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – afwijken van de vervangen bepaling.

Maarn, 17 januari 2019

Sandra Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching
Tromplaan 29
3951 CL Maarn
Nederland
+31 6 15 14 27 28
info@bouckaert.nu
KvK 30272793