Teamdag in de jeugdzorg

De vraag

Een organisatie in de jeugdzorg staat voor de uitdaging zelfsturend te worden. Inhoudelijk is de organisatie op zoek naar meer dialoog met de cliënt. Serieus genomen worden als ouder en jongere en goed luisteren naar cliënten zijn daarbij belangrijke waarden die de organisatie nastreeft. De teamdag voor coaches, gedragswetenschappers en directie stond in het teken van verbinding. Verbinding met collega’s, de transformatieopdracht van de organisatie en de daaruit voortvloeiende taken en rollen. De wens was om na de dag beter toegerust te zijn zodat vanuit ieders rol het transformatieproces zo goed mogelijk begeleid kon worden. Inhoudelijke uitwisseling over werkwijze naar de cliënten toe en zelfsturing stonden in de teambijeenkomst voor coaches, gedragswetenschappers en directie centraal.

Procesbegeleiding

We zijn een dag aan de slag gegaan met Deep Democracy. We zijn gestart met een Check-In waar iedereen kon aangeven wat de verwachtingen waren en hoe eenieder in het transformatieproces zat. Na wat uitleg over de methode Deep Democracy en een introductie over groepsprocessen en groepsdynamiek volgde een ‘Gesprek op Voeten’ over de onderwerpen die het meeste leefden. Daaruit volgde het gezamenlijk bespreken van een praktijkcasus en tot slot de Check-Uit.

Resultaat

De dag werkte verhelderend, inzicht gevend en verbindend. Het deelnemers hebben elkaar beter leren kennen en onderwerpen die nog verdere aandacht nodig hadden werden geagendeerd. Aan het einde van de dag was inzicht verkregen in groepsprocessen en gaven deelnemers aan diverse tools van Deep Democracy te gaan toepassen in de eigen teams.

‘Deep Democracy is een denkkader waar ik heel enthousiast over ben en we zochten iemand die dat gedachtegoed bij ons kon introduceren. We zijn een nieuwe organisatie met een spannende opdracht – transformatie jeugdzorg – en we kennen elkaar nog niet echt goed. In Sandra troffen we een trainer met rust en aandacht voor de diversiteit van mensen en ideeën die samenkomen in het traject dat we met elkaar gaan.

Ook in het vervolg,  Level I van de leerweg, bleek opnieuw haar vakkundigheid; zorgvuldigheid met een mooie mix van afstand en nabijheid. Haar wijze van feedback geven heeft me geïnspireerd en thuiskomen met in je bagage de directe toepasbaarheid van een aantal werkvormen is heel ondersteunend. Dit alles voldoet helemaal aan de uitdagingen van deze Nieuwe Tijd’.

Ineke Verdoner – coach zelforganiserende teams Stichting Jeugd Regio Noord-Veluwe