Zelfsturende Teams en Deep Democracy in Synergie

19 september 2023

Regelmatig bellen organisaties die zelfsturend zijn georganiseerd mij als procesbegeleider om dialogen te komen begeleiden of teams te coachen. Als ik vraag hoe ze bij mij terechtkomen noemen ze altijd Deep Democracy als passende methode bij zelfsturing. Ik heb dus al heel wat organisaties naar tevredenheid begeleid en altijd blijkt Deep Democracy en zelfsturing een uitstekende match. Deep Democracy stelt teams in staat om een dieper niveau van samenwerking en begrip te bereiken. Het bevordert de integratie van diverse perspectieven en stimuleert een cultuur waarin elke stem telt. In dit artikel verken ik de synergie tussen zelfsturende teams en Deep Democracy en hoe deze combinatie teamwerk kan verbeteren.


Wat zijn zelfsturende teams?

Zelfsturende teams zijn niet langer zomaar een bedrijfstrend; ze vormen een cruciale strategie voor bedrijven die streven naar duurzaam succes in een steeds veranderende wereld. Idealiter kunnen deze teams, gesterkt door hun autonomie en gedragen besluitvorming, ongekende niveaus van flexibiliteit, aanpassingsvermogen en productiviteit genereren. Zelfsturende teams zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bereiken van specifieke doelen, zonder dat er een traditionele hiërarchische structuur is waarin manager of leidingggevende de leiding heeft. De teams werken autonoom aan hun eigen doelen en nemen zelfstandig beslissingen om hun doelstellingen te bereiken. Als ze goed functioneren beschikken ze over een sterk probleemoplossend vermogen. Ze kunnen rekenen op ondersteunende diensten en er ten alle tijde gebruik van maken.


Voordelen van een zelfsturend team

Zelfsturende teams bieden verschillende voordelen voor zowel individuen als organisaties. Door hun autonomie hebben de teamleden een sterk gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid, wat leidt tot verbeterde motivatie en productiviteit. Daarnaast kunnen zelfsturende teams snel reageren op veranderingen, aangezien beslissingen lokaal worden genomen door degenen die het meest bekend zijn met de situatie. Dit draagt bij aan een hogere mate van innovatie en aanpassingsvermogen. Enkele voordelen van zelfsturende teams zijn:

 1. Verhoogde productiviteit en efficiëntie: Zelfsturende teams zijn in staat om sneller te reageren op veranderingen en problemen. Omdat ze autonoom zijn, hoeven ze niet te wachten op goedkeuring van managers of leidinggevenden, als ze goed functioneren maakt hen dit bijzonder efficiënt. 
 2. Meer innovatie: Zelfsturende teams zijn vaak creatief en innovatief. Teamleden voelen zich geëmancipeerd en durven meer risico’s te nemen, wat leidt tot unieke ideeën en oplossingen.
 3. Betere kwaliteit van het werk: Omdat elk teamlid verantwoordelijk is voor het eindresultaat, is er een sterke motivatie om kwaliteitswerk te leveren. Dit resulteert in verbeterde performance en kwaliteitsstandaarden.
 4. Verbeterde werktevredenheid: Leden van zelfsturende teams zijn vaak erg tevreden met hun werk. De autonomie en verantwoordelijkheid die ze hebben, maar ook de tijd en de energie die ze zelf steken in het functioneren van het team, draagt bij aan een gevoel van voldoening en waardering.
 5. Grotere veerkracht: Zelfsturende teams zijn beter in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ze zijn flexibeler en veerkrachtiger, waardoor ze beter kunnen omgaan met onvoorziene situaties of uitdagingen.


Drie valkuilen van zelfsturende teams

Hoewel de voordelen aantrekkelijk zijn, zijn er ook valkuilen bij het implementeren van deze werkwijze. Onvoldoende structuur, een gehaaste en beperkte fasering van de invoering, onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen kunnen leiden tot verwarring en inefficiëntie. Een gebrek aan goede communicatie en samenwerking kan leiden tot isolatie tussen teamleden. Daarnaast is er niet altijd bij iedereen draagvlak voor zelfsturing en ontbreekt bij sommige teamleden soms het vermogen om met de toegenomen vrijheden om te kunnen gaan. Als van tevoren niet voldoende onderzocht is of een team geschikt is om zelfsturend te worden, kan dit later grote problemen opleveren. In de praktijk zie je dan vaak dat vanuit de organisatie de zelfsturing wordt teruggedraaid. De oude managementstructuur wordt toch weer ingevoerd, het team krijgt toch een soort leidinggevende of de mandaten worden beperkt.


Zelfsturende teams in de praktijk: Het creëren van effectieve teams

Zelfsturende teams in de praktijk vormen een dynamische benadering binnen moderne organisaties. Deze teams kunnen op een hoog niveau van autonomie en verantwoordelijkheid functioneren, waarbij ze hun eigen taken, doelen en beslissingen beheren. Doordat teamleden zich eigenaar voelen van hun doelen ontstaat een omgeving waarin creativiteit, betrokkenheid en flexibiliteit gedijen. Het succes van zelfsturende teams hangt nauw samen met heldere communicatie, onderling vertrouwen en een gezamenlijke focus op het behalen van effectieve teamresultaten. In de praktijk kunnen ze variëren in zelfstandigheid, grootte en functie, maar ze delen allemaal een gemeenschappelijk streven: een effectievere en wendbaardere organisatiecultuur bevorderen.


Integratie van Deep Democracy in zelfsturende teams

Deep Democracy, een besluitvormingsmethode die streeft naar inclusieve besluitvorming en het respecteren van alle standpunten, kan een waardevolle aanvulling zijn op zelfsturende teams. Deze benadering erkent dat verschillende perspectieven kunnen leiden tot betere beslissingen en een positieve teamdynamiek. Het betrekt minderheidsstandpunten en moedigt open dialogen aan, waardoor er meer draagvlak ontstaat voor genomen beslissingen.


Hoe Deep Democracy zelfsturende teams kan versterken

Door Deep Democracy toe te passen in zelfsturende teams, kunnen leiders en teamleden gezamenlijk beslissingen nemen en alle stemmen laten horen. Praktische oefeningen en tools, zoals gestructureerde dialogen en het faciliteren van ‘stemrondes’, kunnen helpen om verschillende perspectieven te verkennen en tot weloverwogen keuzes te komen. Dit proces kan bijdragen aan een cultuur van respectvolle communicatie en inclusieve besluitvorming. Mijn ervaring is dat de methode zelfsturende teams effectiever maakt, de werkrelaties versterkt en teams bewuster maakt van ‘onder water’ dynamieken. De methode versterkt zelfsturende teams ook door de gestructureerdheid van de tools en leert concrete luister- dialoog- conflict- en besluitvormings-vaardigheden aan.


Praktische Deep Democracy-oefeningen en tools voor teams

Er zijn verschillende manieren om Deep Democracy in de praktijk toe te passen binnen zelfsturende teams:

 • Check -Ins en Check-Uits. Manieren om vergaderingen gefocust te starten en goed af te ronden. 
 •  Het houden van stemrondes bij besluitvormingsprocessen. In deze sessies krijgen teamleden de kans om hun ideeën uit te spreken. Iedereen komt aan het woord, ook de minderheidsstemmen worden gehoord en gewaardeerd. Bij stemmingen worden de minderheidsstemmen toegevoegd aan het besluit van de meerderheid waardoor het besluit wordt verrijkt. 
 • Gespreksmodellen die tegenstellingen en conflicten op een gekanaliseerde manier in banen leiden waarbij diepere inzichten worden opgedaan die dienen om inclusieve besluiten te nemen met het hele team.
 • Het faciliteren van brainstorming. Met creatieve technieken zoals een Gesprek op Voeten kunnen teamleden hun ideeën in interactieve dialogen ‘pitchen’ en kunnen andere teamleden achter een ‘pitch’, visie of mening gaan staan waardoor iedereen de kans krijgt nieuwe inzichten te verkennen.

Voordelen van Deep Democracy voor zelfsturende teams

De integratie van Deep Democracy in zelfsturende teams brengt talloze voordelen met zich mee. Allereerst verbetert het de teamcommunicatie door ruimte te creëren voor alle teamleden om hun gedachten en zorgen te uiten. Hierdoor worden conflicten verminderd en wordt het begrip tussen teamleden vergroot. Bovendien leidt efficiëntere besluitvorming tot snellere actie en betere resultaten. Ten slotte versterkt het de teambuilding en bedrijfscultuur doordat teamleden zich gehoord voelen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren.

Zelfsturende teams zijn een krachtig model voor moderne organisaties die wendbaarheid en innovatie nastreven. De jongeren van nu en de werknemers van de toekomst en zijn steeds meer gericht op een grote mate van zelfstandigheid. De integratie van Deep Democracy binnen zelfsturende teams vergroot niet alleen de betrokkenheid en effectiviteit, maar versterkt ook de basis van inclusieve besluitvorming en respectvolle communicatie. Door bewust aandacht te besteden aan zowel de voordelen als de mogelijke valkuilen van zelfsturende teams, kunnen managers en leiders deze aanpak succesvol implementeren.

Benieuwd hoe Deep Democracy jouw organisatie vooruit kan helpen? Ontdek hier mijn diensten-aanbod.


Veelgestelde vragen over zelfsturende teams

Wat is het verschil tussen zelfsturende teams en traditionele hiërarchieën?

In traditionele hiërarchieën heeft één persoon of groep beslissingsbevoegdheid, terwijl zelfsturende teams gezamenlijke verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen hebben.

Wat is het verschil tussen zelfsturende teams en resultaatverantwoordelijke teams?

Resultaatverantwoordelijke teams krijgen opdracht van een manager om een af te spreken teamresultaat te realiseren en daarbij onderling te bepalen wie welke individuele bijdrage levert. Een zelfsturend team bepaalt zelfstandig de teamdoelen en kaders en evalueert zelf het behalen van de resultaten.

Hoe kunnen we valkuilen vermijden bij het implementeren van zelfsturende teams?

 • Door de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te communiceren, teamleden de kans te geven hun stem te laten horen en een culturele omslag te maken naar respectvolle communicatie.
 • Door een visie ontwikkeld en gecommuniceerd te hebben ten aanzien van zelfsturing voordat je zelfsturing invoert. 
 • Door voor de invoering gedegen onderzoek te doen naar de haalbaarheid. 
 • Door het proces van zelfsturing en de implementatie daarvan zorgvuldig voor te bereiden en gefaseerd in te voeren.
 • Zelfsturing te synchroniseren in de hele organisatie. 
 • De communicatie en ondersteunende diensten goed op orde te hebben. 

Welke rol speelt Deep Democracy in zelfsturende teams?

Deep Democracy is een besluitvormingsbenadering die streeft naar inclusieve besluitvorming en het respecteren van alle standpunten, ook die van de minderheid. Door deze benadering te integreren in zelfsturende teams, kunnen teamleden gezamenlijk besluiten nemen en alle stemmen horen.

Welke praktische tools kunnen helpen bij het toepassen van Deep Democracy?

Gestructureerde dialogen en het faciliteren van stemrondes zijn voorbeelden van praktische tools die kunnen helpen om verschillende perspectieven te verkennen en tot weloverwogen beslissingen te komen. Daarnaast biedt Deep Democracy ook een aantal tools voor het omgaan met conflicten op individueel en organisatieniveau.

Hoe draagt Deep Democracy bij aan verbeterde teamcommunicatie?

Deep Democracy biedt een omgeving waarin alle teamleden hun stem kunnen laten horen, waardoor er meer begrip ontstaat voor de meningen van anderen. Door ruimte te geven aan verschillende perspectieven, wordt de communicatie tussen teamleden versterkt en worden conflicten verminderd. Bovendien kunnen gestructureerde dialogen helpen om ideeën te delen, problemen op te lossen en efficiëntere besluitvorming te bevorderen.

Geef een reactie